ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Η ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, δηλαδή προστατεύει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του. Επίσης, σε συνδυασμό με τη χρονοσήμανση εξασφαλίζει επιπλέον τη μη αποποίηση ευθύνης του υπογράφοντα. Η ψηφιακή υπογραφή επιτρέπει στον παραλήπτη ενός εγγράφου να επαληθεύσει την ταυτότητα του υπογράφοντος (αυθεντικοποίηση) και να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό του δεν έχει παραποιηθεί (ακεραιότητα). Οποιαδήποτε αλλαγή στο ηλεκτρονικό έγγραφο μετά την υπογραφή, την ακυρώνει, προστατεύοντάς το από αλλοίωση ή και πλαστογραφία.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) λειτουργώντας με γνώμονα την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα κάθε παραγωγικού κλάδου της οικονομίας, μεριμνά μέσω των Επιμελητηρίων, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις – μέλη τους. Ειδικότερα με την ΚΥΑ 23204/13-7-2015 (ΦΕΚ 1475/14-7-2015), η οποία ορίζει την ΚΕΕΕ «ως αρχή εγγραφής» και τα κατά τόπους Επιμελητήρια «ως εντεταλμένα γραφεία», προσφέρει στην επιχειρηματική κοινότητα, την δυνατότητα εγγραφής – ταυτοποίησης και ενεργοποίησης της άυλης ψηφιακής υπογραφής. Η υπηρεσία αυτή αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική προσπάθεια αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν οι Επιμελητηριακοί Φορείς της χώρας στα μέλη τους, για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών των επιχειρήσεων και της ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης των εγγράφων μέσω της εφαρμογής και χρήσης των άυλων ψηφιακών υπογραφών, θέτοντας ως στόχο να αποτελέσει παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της άυλης ψηφιακής υπογραφής;

Ο κάτοχος άυλης ψηφιακής υπογραφής μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά, ένα ψηφιακό έγγραφο, από οποιονδήποτε Η/Υ, που πρέπει να έχει μόνο διαδικτυακή πρόσβαση, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου ειδικού λογισμικού.
Για το One Time Password (κωδικός μιας χρήσης), ο κάτοχος δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κάποιο usb stick, αλλά το σύστημα αποστέλλει αυτόματα στο κινητό του τηλέφωνο, τον απαραίτητο κωδικό.
Το κόστος απόκτησης της άυλης ψηφιακής υπογραφής, είναι φθηνότερη κατά 30% περίπου, από την κλασική ψηφιακή υπογραφή.
Ευκολία απόκτησης της ψηφιακής υπογραφής με μια μόνο επίσκεψη στο κατά τόπους Επιμελητήριο.

Διαδικασία απόκτησης άυλης ψηφιακής υπογραφής (ΨΥ)

 • Πρώτο βήμα – ηλεκτρονική υποβολή αίτησης
  Μέσα από τον ιστότοπο της ΚΕΕ και στο banner «Υποβολή αίτησης για την απόκτηση άυλης ψηφιακής υπογραφής» υποβάλετε η ηλεκτρονική αίτηση. Κατόπιν μέσα από την διαδικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ», γίνεται η ηλεκτρονική εγγραφή απόκτησης πιστοποίησης ψηφιακής υπογραφής.
 • Δεύτερο βήμα – έλεγχος ταμιακής ενημερότητας
  Ο υπάλληλος του Επιμελητηρίου που δηλώθηκε στην αίτηση, ενημερώνεται για την αίτηση του ενδιαφερόμενου και ελέγχει αν είναι μέλος του Επιμελητηρίου και ταμιακά ενήμερος.
  Αν όλα είναι ΟΚ, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα στον ενδιαφερόμενο μήνυμα, με την ταυτότητα πληρωμής (ΗΚΠ), του κόστους απόκτησης της ΨΥ και τον ενημερώνει, ότι με επόμενο μήνυμα θα κληθεί στο Επιμελητήριο για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση της ΨΥ.
  Αν υπάρχουν ταμιακές εκκρεμότητες, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα σχετική ενημέρωση προς διεκπεραίωση.
 • Τρίτο βήμα – ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους απόκτησης ΨΥ
  Με την ενημέρωση των πληρωμών από το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα στον ενδιαφερόμενο μήνυμα, να προσέλθει στο Επιμελητήριο για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση της ΨΥ.
 • Τέταρτο βήμα – ταυτοποίηση & ενεργοποίηση
  Με την επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στο Επιμελητήριο, ο αρμόδιος υπάλληλος τον ταυτοποιεί με την ταυτότητά του (μέσα από το site «ΕΡΜΗΣ»), πρωτοκολλεί την αίτηση, σαρώνει και αποθηκεύει στην εφαρμογή, την υπογεγραμμένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και την φωτοτυπία της ταυτότητάς του.
  Η ενεργοποίηση της ΨΥ μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: α) στο Επιμελητήριο με την βοήθεια του αρμόδιου υπαλλήλου, από ειδική θέση εργασίας, β) στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου με ειδικές γραπτές οδηγίες.